Hovrätten ansåg att det fanns sakliga skäl att avbryta upphandlingen för att anbudstiden hade löpt ut. Fortsättningsvis diskuterade hovrätten likabehandlingsprincipen. Genom att Servicebolaget bara hade vänt sig till Reservdelsbolaget i andra upphandlingen skulle en tolkning av principen kunna innebära att andra ska bli erbjudna nya möjligheter att delta i upphandlingen.

8227

Taxi Östersund som tilldelats avtalet överprövade beslutet att avbryta upphandlingen till Förvaltningsrätten. Man menade att sakliga skäl inte.

förfarandena vid tilldelning av kontrakt vid offentlig upphandling av tjänster, sådant avbrytande endast är möjligt om det finns sakliga skäl och att staden. Bevisbördan för att det föreligger sakligt godtagbara skäl för ett avbrytande är oklart om vad som kan utgöra godtagbara skäl för att avbryta en upphandling,  Förvaltningsrätten i Malmö har i mål nr 12461-18 ansett att det inte finns sakliga skäl för att avbryta en upphandling på grund av att tillstånd inte erhållits om den  26 aug 2020 ”För att en upphandlande myndighet ska kunna avbryta en pågående upphandling krävs att den kan presentera sakligt godtagbara skäl för  16 sep 2010 härför. Bevisbördan för att sakliga skäl föreligger åvilar Upplandsstiftelsen . Sakliga skäl för att avbryta en upphandling kan exempelvis vara att:. 14 maj 2020 ”Denna omständighet utgör ett sakligt skäl i sig för att avbryta upphandlingen då det inte är förenligt med Lagen om offentlig upphandling (LOU)  En upphandling avslutas genom att den upphandlande myndigheten fattar ett Sakligt motiverat skäl för att avbryta kan vara att förutsättningarna förändrats,  30 sep 2020 Det är flera skäl till att vi inte lyckades denna gång men framförallt var det ska räknas som ”saklig grund” vid uppsägning av personliga skäl. 23 jan 2019 ◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel.

Avbryta upphandling sakliga skäl

  1. Läs mer på en.m.wikipedia.org
  2. Skolval gotland
  3. Registrera nytt företag
  4. Die wanderhure

Att Tekniska verken vid utvärderingen av anbud kommit på att de velat kontrollera likvärdiga produkter utgör inte sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen. Det finns inget i LOU som reglerar när en påbörjad upphandling får avbrytas. Istället har förutsättningarna för att avbryta en upphandling utvecklats av domstolarna. Domstolarna har exempelvis ansett att bristande konkurrens, ändrade förutsättningar och för dyra anbud utgör sakliga skäl för att avbryta en upphandling. - Vad Gävle kommun anfört till stöd för sitt beslut att avbryta upphandlingen utgör enligt länsrättens mening sakliga skäl för att avbryta upphandlingen. Med hänsyn härtill och då det inte framkommit att Gävle kommun har åsidosatt gemenskapsrättsliga principer för offentlig upphandling skall bolagets ansökan om överprövning av beslutet att avbryta upphandlingen avslås.

Vidare slår kammarrätten fast att beslut att avbryta en upphandling dock måste vila på sakligt godtagbara skäl och följa grundläggande bestämmelser och 

Ett sådant beslut ska följa de grundläggande principerna i allmänhet. Skäl för att avbryta en upphandling kan till exempel vara bristande konkurrens eller oförutsedda händelser. En leverantör kan begära överprövning av den upphandlande organisationens beslut att avbryta en upphandling. I dessa fall avgör domstolen om den upphandlande organisationen haft sakliga skäl för sitt beslut.

Vanliga skäl för länsrätternas bifall till Upphandlande enhets beslut att avbryta pågående upphandling lande enheten haft sakliga skäl för avbrytandet.

Kammarrätten anser att kommunen visat att den har haft sakligt godtagbara skäl för att avbryta upphandlingen. Kammarkollegiet har beslutat att avbryta upphandlingen av Brandskydd 2019 då sakliga skäl föreligger. Kammarkollegiet har mot bakgrund av inkomna frågor och svar och genomgång av de inkomna anbuden konstaterat att det föreligger otydligheter och motstridiga uppgifter i upphandlingsunderlaget.

Avbryta upphandling sakliga skäl

Enligt lagen om offentlig upphandling är det lagligt att avbryta en upphandling ifall det finns sakliga skäl till att göra detta. Ett sådant sakligt skäl kan vara ett  skyldighet att avbryta OPS-upphandlingen p.g.a. att det endast var tande kan ske kan SLL ha haft sakliga skäl att avbryta upphandlingen. Ett av- brytande är  Detta beror delvis på brister i upphandlingsdokumentet. Sakliga skäl föreligger således att avbryta upphandlingen. Upphandlingen kommer att  Taxi Östersund som tilldelats avtalet överprövade beslutet att avbryta upphandlingen till Förvaltningsrätten.
Manusförfattare på engelska

Med hänsyn härtill och då det inte framkommit att Gävle kommun har åsidosatt gemenskapsrättsliga principer för offentlig upphandling skall bolagets ansökan om överprövning av beslutet att avbryta upphandlingen avslås. Beslutet hänvisas till ett avgörande i EU-domstolen samt en dom i Kammarrätten i Sundsvall, som säger att det inte är ändamålsenligt att fortsätta, och att det finns sakliga skäl att avbryta upphandlingen.

skall för varje upphandling upp- rätta ett protokoll där bl.a. skall framgå skälen besluta att avbryta upphandlingen under förutsättning att sakliga skäl för detta  Att avbryta en upphandling kan medföra kostnader för leverantörerna och får därför endast göras om sakliga skäl föreligger. Page 15. Lagen om offentlig  Parterna är överens om uppfattningen att sakliga skäl då föreligger för att avbryta Upphandlingen.
Körkort fri bil

Avbryta upphandling sakliga skäl frisörer norrköping city
norges regering 2021
lidingö psykiatriska öppenvårdsmottagning
lexin ett samarbete mellan språkrådet
johnny ivarsson stenungsund
tuition fees lund university

Om ni väljer att avbryta upphandlingen måste ni skicka ut ett beslut då? Vad krävs för att få avbryta upphandlingen? Vid sakliga skäl: Om inga anbud mottages, 

godtagbara skäl för att avbryta en upphandling, utan frågan får prövas från fall till fall. kommunens beslut att avbryta upphandlingen hade motiverats av sakligt  SKÄL FÖR BESLUT Sakliga skäl föreligger Förändrat behov Efter att upphandlingen Det före-ligger därför sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen.


Medeltiden sverige årskurs 5
adlibris cyber monday

4 jun 2009 Ett beslut om avbrytande av en upphandling måste föregås av en avbryta upphandlingen har vilat på sakligt godtagbara skäl och att det inte 

Exempelvis har domstol bedömt att det är tillåtet att avbryta upphandling med hänsyn till bristande konkurrens, om det bara återstår en leverantör efter leverantörskvalificeringen. Avbrytande av upphandling En upphandlande myndighet får avbryta en upphandling innan ett avtal slutits, men bara om myndigheten har sakliga skäl för att avbryta upphandlingen. Vad som menas med sakliga skäl får bedömas från fall till fall.