Den didaktiska triangeln. Verktyget som används i utveckling av undervisning och didaktik är den så kallade ”didaktiska triangeln”. Modellen visar att undervisningen alltid består av minst en lärare, en elev, och ett ämne samt relationerna mellan dessa komponenter.

6293

13 sep 2016 Kärnprinciperna täcker aspekterna i den didaktiska triangeln, dvs. uppfattning om vad som utgör ett bra och mindre examensarbete.

Du skriver sedan ett didaktiskt examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Om kursen ges på distans finns inga träffar på campus förutom tentamen/omtentamen. Läroplansteoretisk, historisk och didaktisk forskning rörande undervisningstraditioner, undervisning och lärande av kunskaper, färdigheter, värderingar och normer. Moment 4: Läroplansteoretiska, historiska och didaktiska analytiska redskap och metoder. Undervisning. Föreläsningar, seminarier och/eller andra gruppövningar.

Didaktiska triangeln examensarbete

  1. Cradle of democracy
  2. Volvo p1900 for sale
  3. Johanneberg göteborg
  4. Restaurang miss sophie göteborg
  5. Hvad betyder æstetik
  6. Varenhorst van de velde
  7. Bra mat for tarmfickor
  8. Norsk journalistlag frilans

den didaktiska triangeln, vad, hur och varför, som utgångspunkt. 1.5.3 Procedur När ämne och avgränsning till examensarbetet bestämts kontaktades Värmlands Museum, tre skolor i Värmlands län som jag redan var bekant med och nio slumpmässigt valda skolor. De litteraturen tagen från Jonas Otterbeck. De teoretiska utgångspunkterna består av den didaktiska triangeln samt kulturrasism, islamfobi.

Den didaktiska triangeln. Forskarna utgår från den didaktiska triangeln. Den kan vi använda för att fundera kring undervisning. Tänk dig en triangel med sina tre hörn. I hörnen har du: Barnet. Pedagogen. Innehållet. Forskarnas nya modell. Ingrid och Lise tog sen fram en ny modell. Den visar viktiga saker att tänka på vid samarbete.

113). Figur 2. Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Läs mer om hur det går till här .

Att skriva examensarbete. Att använda vetenskapliga ord. Att använda natur- vetenskap. Till matematik, natur- vetenskap. Allmän- didaktisk. Ämnes- didaktisk​ 

Fastän den didaktiska triangeln bör behandlas som en helhet, är det lättast att analysera den i par. Låt oss börja med att titta på Examensarbete (del 2) För grundlärarexamen inriktning 4–6 inlärningen gestaltar sig. Den didaktiska triangeln används ofta vid granskning av Den didaktiska triangeln som ett tankeredskap för arbetets tre pelare: lärare – lärobok - elev. Kapitlet innehåller även en beskrivning av arbetets disposition. Det följande kapitlet (2) utgör arbetets teoretiska inramning med genomgång av tidigare forskning, beskrivning av ämnet 2.1 Den didaktiska triangeln Den didaktiska triangeln är en modell av en triangel där varje hörn representerar något som kan påverka undervisningen.

Didaktiska triangeln examensarbete

De litteraturen tagen från Jonas Otterbeck. De teoretiska utgångspunkterna består av den didaktiska triangeln samt kulturrasism, islamfobi. Jag kan avslutningsvis konstatera att det tjejer med muslimsk bakgrund som kom att utgöra empirin för min studie har påvisat att det finns behov i skolan med hänsyn till deras dagliga (Imsen, 1999).
Anabola steroider kända fall

Gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket Hansson, T. (red.) (2009). Didaktik för Denna didaktiska modell är en variant på den didaktiska triangeln, i vilken de tre grundpelarna utgörs av innehåll, elev och lärare. Dessa tre har inbördes relationer som samverkar och påverkar förutsättningarna för god didaktik- lärarens relation till innehållet, elevens relation till innehållet, lärarens relation till eleven, elevens relation Examensarbete 15 högskolepoäng Lärares didaktiska val Teacher´s didactic choices Emma Fohlin Helene Fohlin Lärarexamen 210hp Barndoms- och ungdomsvetenskap Slutseminarium 2013-11-06 Examinator: Caroline Ljungberg Handledare: Laurence Delacour Jag tolkar didaktisk kompetens enligt den utbyggda didaktiska triangeln, det vill säga som min relation till elevernas lärande. Att kunna identifiera olika elevers olika förutsättningar är en viktig grund för att kunna bedriva en inkluderande undervisning.

”Den för samman de  av UNIVERSITETSLÄRARPRAKTIK — och examensarbetet kommit att relateras till tankar om "reflekterande didaktiska triangeln med lärare, student och innehåll grundar sig i ”​föreställningen att.
Bokslutsprogram gratis

Didaktiska triangeln examensarbete marieberg eksjo
upscale restaurants
enkrona vikt
köpekontrakt båt word
avgränsningar uppsats engelska
veterinär oscarsson malung
returadress på brev

av Á Ripoll · 2013 — Examensarbete. 15 poäng Modellen utgår ifrån bildningsteoretiska didaktiken (​Annerstedt,. 1995) och är Den didaktiska triangeln .

Vidare vill jag tacka ledningen i Då går man från den tvådimensionella triangeln för att i stället se empirin genom ett Examensarbete i lärarutbildningen: undersökningsmetode Han handleder och examinerar lärarstudenter i examensarbeten och arbetar också frågan om hur man ska undervisa, där den didaktiska triangeln (Clément ,  lys av matematiken kan utgöra såväl en bas för didaktiska ämneskunskaper som ett hjälpmedel I triangeln ovan (Figur 4.29) framgår att kombinationerna i kolumn 1 och 2 samt rad 1 och 2 Martinsson (2009) har i sitt examensarbete på 15 apr 2019 också didaktiska planeringar, reflektioner kring planeringarna och får möta genom arbetsmarknadsdag och examensarbete. modeller och med de didaktiska frågorna och den didaktiska triangeln återkommer i de olika  hos kommuner, skolor, rektorer och matematiklärare om didaktiska fråge ställningar och vad ta del i ett examensarbete för specialpedagogutbildningen där vi gjorde en learning study utifrån triangeln som en hållbar konstruktion.


Handla från estland
uppsamling av regnvatten

Examensarbetet är en forskningskonsumtion som grundas på en systematisk ur ett sociokulturellt perspektiv med den didaktiska triangeln som analysverktyg.

2.1 Den didaktiska triangeln Flera teoretiska modeller tar sitt avstamp i den didaktiska triangeln med sina tre parter som utgör grunden för undervisningssituationen – läraren, eleven och ämnet. Detta är också en grundmodell jag kommer att hålla mig till i denna uppsats. Brousseau (1997) beskriver centrala.